Main menu:Vyhľadávanie

Počasie

Počasie z Freemeteo.com

Návštevnosť

Počet videní dnes: 21 Videní celkom: 22763 Vaša IP adresa: 18.206.175.155

Vyhlásenie Volieb prezidenta SR 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Stará Huta v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Hute. Zasadnutie OZ sa koná dňa 22. 2. 2019 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Starej Hute.

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
4. Záverečný účet obce za rok 2018
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
6. Informácia o činnosti Obecného úradu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Odvoz komunálnych odpadov

Oznámenie termínov odvozu komunálnych odpadov v I. štvrťroku 2019.

Vývoz komunálneho odpadu zo 110 l (kuka) nádob a 1100 l kontajnerov:

9. 1. 2019
6. 2. 2019

Odvoz separovaného odpadu – plasty
1x mesačne

Odvoz separovaného odpadu – papier
1x mesačne

Odvoz separovaného odpadu – sklo
1x za 2 mesiace

Odvoz separovaného odpadu – kovy, tetrapaky
1x mesačne