Main menu:Vyhľadávanie

Počasie

Počasie z Freemeteo.com

Návštevnosť

Počet videní dnes: 22 Videní celkom: 24002 Vaša IP adresa: 34.228.38.35

Pozvánka

Výbor Pozemkového spoločenstva Sliacka Poľana, Stará Huta 54 Vás pozýva na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa  28. apríla 2019 (nedeľa) o 13:00 hod. v Kultúrnom dome obce Stará Huta s týmto programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba členov mandátovej, volebnej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa  o činnosti PS a o výsledku hospodárenia za rok 2018
4. Správa dozornej rady za rok 2018
5. Informácia o prácach v PS na rok 2019
6. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2018
7. Zosúladenie zmluvy o založení spoločenstva s novelou Zákona č.97/2013 Z.z.
8. Diskusia k činnosti spoločenstva
9. Voľba členov výboru a dozornej rady
10. Schválenie uznesenia
11. Vyplatenie podielov za rok 2018  v lesnom celku Ostrôžky
12. Záver

Ing. Elena Lešková, predseda PS

Verejná vyhláška

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Oznámenie

Vypaľovanie trávy

Odvoz komunálnych odpadov

Oznámenie termínov odvozu komunálnych odpadov v I. polroku 2019.

Vývoz komunálneho odpadu zo 110 l (kuka) nádob a 1100 l kontajnerov:

9. 1. 2019
6. 2. 2019
6. 3. 2019
3. 4. 2019
1. 5. 2019
29. 5. 2019
26. 6. 2019

Odvoz separovaného odpadu – plasty
1x mesačne

Odvoz separovaného odpadu – papier
1x mesačne

Odvoz separovaného odpadu – sklo
1x za 3 mesiace

Odvoz separovaného odpadu – kovy, tetrapaky
1x mesačne