Main menu:Vyhľadávanie

Počasie

Počasie z Freemeteo.com

Návštevnosť

Počet videní dnes: 31 Videní celkom: 25483 Vaša IP adresa: 35.175.191.150

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Stará Huta v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Hute. Zasadnutie OZ sa koná dňa 25.09. 2019 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Starej Hute.

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
4. Schválenie plánu obnovy verejnej kanalizácie v obci
5. Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu v obci
6. Schválenie úveru z Prima Banky
7. Informácia o činnosti Obecného úradu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Odvoz komunálnych odpadov

Oznámenie termínov odvozu komunálnych odpadov v II. polroku 2019

Vývoz komunálneho odpadu zo 110 l (kuka) nádob a 1100 l kontajnerov:

24.07.2019
21.08.2019
18.09.2019
16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019

Odvoz separovaného odpadu – plasty
17.07.2019
31.07.2019
14.08.2019
28.08.2019
11.09.2019
16.10.2019
30.10.2019
13.11.2019
04.08.2019

18.08.2019

Odvoz separovaného odpadu – papier
03.07.2019
14.08.2019
18.09.2019
09.10.2019
13.11.2019
04.12.2019

Odvoz separovaného odpadu – sklo
17.07.2019
16.10.2019

Odvoz separovaného odpadu – kovy, tetrapaky
31.07.2019
07.08.2019
25.09.2019
02.10.2019
06.11.2019
27.12.2019

Odvoz nebezpečného odpadu

25.10.2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen informuje

Zaburinenie pozemkov-upozornenie

Verejná vyhláška

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Oznámenie

Vypaľovanie trávy